Provozní řád

Provozní řád lezecké stěny

 • Lezecká stěna slouží výhradně pro výcvik volného lezení.
 • Trénink na stěně mohou provádět osoby:
  • které předem uhradily příslušný poplatek (do ustavení trvalých tarifů) činí poplatek dospělí 80,- Kč, děti a mládež do 15-ti let 50 Kč,- za osobu, časově neomezeně
  • svým podpisem potvrdily seznámení s provczním řádem a disponují příslušným kvalitním lezeckým materiálem.
  • zapůjčení lezeckého materiálu je možné: Sedací úvazek, lezečky, jistící lana a jistící pomůcky – jednotlivě po 20,- Kč/kus
 • Osoby mladší 18 let mohou provádět trénink pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let.Osoby mezi 15 a18 lety mohou samostatně lézt pouze pokud se prokáží platnou průkazkou ČHS.
 • Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholických, nebo jiných prostředků ovlivňujících tělesný nebo zdravotní stav. Stejně tak jejich požívání během pobytu v prostorách haly.
 • Lezení je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí!
 • Vstup do haly je povolen pouze po přezutí do sálové obuvi.
 • Lezec je povinen se při lezeni jistit, sólový trénink je zakázan!
 • Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, každý jistící bod musí být zapnut nejpozději ve výši kolen.
 • Lezci jsou povinni se navazovat osmičkovým uzlem. Prvolezec je povinen používat dynamické lano odpovídající délky a parametrům UIAA.
 • Druholezec při lezení musí vypínat jistící body vždy postupně od začátku cesty. Poslední dva jistící body (expresky) vypnout nesmí.
 • Na jedné cestě je zakázáno současné lezení dvou lezců.
 • Do jednoho jištění je zakázáno dávat více jak jedno lano (platí i pro současné použití vratné karabiny a expresky).
 • Pokud je ve vratné karabině lano, je zakázáno do cesty nastoupit.
 • Dobírání v jistících bodech je zakázáno, stejně tak nácvik stavění atp.
 • Neúměrně dlouhé pády (tedy na efekt nejsou povoleny).
 • Při lezení více lezců současně nelze provádět takové varianty, které by omezovaly lezce na vedlejší cestě.
 • V případě uvolněného chytu nebo jisticího prostředku je lezec povinen na tuto okolnost upozornit provozovatele bez zbytečných průtahů a popř. i lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit.
 • K lezení lze použít instalovaných chytů i struktury stěny.
 • Vstup do ostatních částí haly, které nesouvisí s lezeckou stěnou, není dovolen.
 • Případný úraz je třeba neprodleně hlásit provozovateli, který přivolá zdravotnickou pomoc a o úrazu učiní záznam do své evidence.
 • Přestavování cesty (záměna nebo otáčení chytů) není bez vědomí správce povoleno.
 • Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen příslušného lezce upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat provozovatele stěny.
 • Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen příslušného lezce upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat provozovatele stěny.
 • Tento provozní řád má prozatimní charakter a provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jeho jednotlivá ustanovení. Veřejnosti přístupný (řádně vyvěšený) provozní řád je závazný pro všechny osoby, keré provádějí jakoukoliv činnost na lezecké stěně a v jejím bezprostředním okolí.

V Brně 1. října 2002
Za provozovatele lezecké stěny.